INTEGRITETSPOLICY

 

För Säljare, Köpare, övriga spekulanter och intressenter

A.VENUE värnar om dina personuppgifter och strävar alltid efter att behandla och skydda dem på bästa sätt. Denna integritetspolicy beskriver hur A.VENUE by Eldh AB hanterar och behandlar dina personuppgifter, i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR, EU Regulation 2016/679), som ersatt personuppgiftslagen (PUL).

 

Personuppgiftsansvar

A.VENUE by Eldh AB, org. nr 559077-6307, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifterna som du lämnar till oss eller som vi samlar in om dig. Vi ansvarar för att behandlingen sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.

Adress: Kungsportsavenyen 21, 411 36 Göteborg, Tel: 031-27 70 77,
e-post: info@avenue.se, www.avenue.se

 

Vad är en personuppgift?

De personuppgifter som vi samlar in om dig utgörs dels av Kunduppgifter, dels av så kallade Trafikuppgifter.

Kunduppgifter är sådana uppgifter som exempelvis namn, adress, e-postadress, telefonnummer och personnummer. Därutöver behandlar vi även annan information som du lämnat vid dina kontakter med oss.

Trafikuppgifter är uppgifter som är nödvändiga för att kunna överföra information i ett elektroniskt kommunikationsnät. Här avses alltså inte själva innehållet som överförs, utan uppgifter som beskriver överföringen, till exempel uppgift om vem som har kommunicerat med vem och när sådan kommunikation har skett. 

 

I vilka sammanhang samlar vi in personuppgifter?

Uppgifter du själv lämnar till oss
 • Om du bokar dig/går på visning
  Det kan exempelvis handla om namn, e-postadress och telefonnummer.
 • Om du gör en intresseanmälan på vår hemsida
  Exempel på personuppgifter som samlas in är namn, telefonnummer och e-postadress.
 • Om du ber oss på A.VENUE kontakta dig via våra formulär
  Exempel på personuppgifter som samlas in är namn, adress, telefonnummer och e-postadress.
 • Om du skriver avtal med oss i egenskap av säljare eller köpare
  Namn, adress, telefonnummer, e-postadress och identifikationsnummer (personnummer, eller organisationsnummer).
 • Om du nyttjar ett erbjudande från oss på A.VENUE
  Exempel på personuppgifter som samlas in är namn, adress, telefonnummer och e-postadress.

 

Uppgifter som samlas in när du använder webbplatsen

När du är inne på vår hemsida sparar vi din IP-adress, förutom de uppgifter du själv registrerar vid användningstillfället.

 

Exempel på vanliga behandlingar för personuppgifter är registrering, lagring, bearbetning, överföring och radering.

 

Ändamål för insamling av personuppgifter

A.VENUE behandlar dina uppgifter i syfte att:

 • Kommunicera med dig
 • Administrera din bostadssökning via vårt spekulantregister
 • Besvara kundserviceärenden och utföra felrättning
 • Ge dig information och erbjudanden som är anpassade efter de uppgifter vi har om dig
 • Analysera beteenden och statistik för att förbättra våra erbjudanden, tjänster och vår kommunikation samt fullgöra rättsliga förpliktelser

 

Syftet med behandlingen av personuppgifter är primärt för att sköta förmedling av bostäder, eller tillhanda tjänster via vårt spekulantregister. Personuppgifterna används också för att A.VENUE ska kunna uppfylla rättsliga skyldigheter samt fullgöra avtal och åtgärder som har begärts innan eller efter ett avtal har träffats. Personuppgifterna används för att A.VENUE ska kunna uppfylla de krav som ställs på verksamheten.

Personuppgifterna användas inom A.VENUE för att ge en helhetsbild av den registrerades engagemang, för att kunna ge en god service, men även för marknadsföring, statistik, marknads- och kundanalyser.

 

Vilka personuppgifter lämnas vidare och för vilket syfte?

Vid postala utskick, e-postutskick, SMS-utskick, analyser, telemarketingkampanjer och utskick av undersökningar använder vi oss av underleverantörer. Dessa uppdrag regleras genom personuppgiftsbiträdesavtal med leverantörerna.

Vi använder externa register (såsom folkbokföringsregistret) för att hålla dina uppgifter uppdaterade och upprätthålla en god service och kvalitet till dig.

Om du ger oss tillgång till ditt mobiltelefonnummer, kan vi komma att använda det för att få andra personuppgifter såsom ditt namn och din adress via de företag som tillhandahåller tjänsten eller externa adressleverantörer.

Vi delar även dina personuppgifter med vissa företag som är självständigt personuppgiftsansvariga. Att företaget är självständigt personuppgiftsansvarig innebär att det inte är vi som styr hur informationen som lämnas till företaget ska behandlas. Självständiga personuppgiftsansvariga som vi delar dina personuppgifter med är:

 • Statliga myndigheter (skatteverket eller andra myndigheter) om vi är skyldiga att göra det enligt lag.

 

Lagring av personuppgifter

Spekulant eller övrig intressent

Dina personuppgifter lagras av A.VENUE så länge du är aktiv som bostadssökande i vårt spekulantregister. Dina personuppgifter raderas eller anonymiseras 36 månader efter att du meddelat att du inte längre vill vara med i vårt spekulantregister. Vissa uppgifter kan komma att sparas längre beroende på överordnande lagstiftning såsom bokföringslagen eller fastighetsmäklarlagen.

Om du är säljare eller köpare

Dina personuppgifter lagras av A.VENUE i enlighet med fastighetsmäklarlagen.

Om du har lämnat en intresseanmälan

Om du har samtyckt till behandling via en intresseanmälan till oss såsom skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev och lämnat ditt medgivande till behandlingen så behåller vi dina uppgifter så länge som du inte avregistrerat dig från det som du har samtyckt till.

 

Säker behandling av personuppgifter

Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till A.VENUE. Vi har därför vidtagit de säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering. Exempelvis är våra databaser skyddade genom behörighetsstyrning, anti-virusskydd och brandvägg.

 

Rättslig grund för personuppgiftsbehandling

A.VENUE baserar behandlingen av dina personuppgifter på ett antal rättsliga grunder som beskrivs nedan.

Fullgöra avtal

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna fullgöra avtalet med dig som köpare och säljare. Behandlingen för att kunna kommunicera med dig, administrera eller ge dig kundservice ingår i avtalet.

Berättigat intresse

En del av den behandling av personuppgifter som vi utför baserar vi på berättigat intresse. Detta gäller exempelvis den behandling vi utför för att kunna skicka erbjudanden till dig, samt för att göra profileringar såsom segmentering av för att kunna skicka relevant information. Om du har gjort en intresseanmälan kommunicerar vi med dig baserat på ett berättigat intresse.

Samtycke

Om du inte är säljare eller köpare utan endast har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev baserar vi vår behandling av personuppgifter på ett samtycke att få utskicket skickat till dig. När du fyller i exempelvis din e-postadress samtycker du till att vi behandlar din e-postadress och skickar dig vårt nyhetsbrev. Du kan ta tillbaka ditt samtycke till denna behandling genom att avregistrera dig ifrån nyhetsbrevet.

 

Profilering

I syfte att få mer kunskap om dig i allmänhet samt för att kunna ge relevant kommunikation och erbjudanden till dig kan A.VENUE komma att behandla dina uppgifter genom s.k. profilering, som exempelvis selektering eller segmentering. Det förekommer att leverantörer förser oss med profileringsinformation eller uppskattad information om din demografiska profil.

 

Rättigheter som registrerad

 

Rätten att få registerutdrag

Du har rätt att kostnadsfritt få information om vilka personuppgifter om dig vi behandlar (ett så kallat registerutdrag). Begäran om sådant utdrag ska göras skriftligt och vara undertecknad av dig. Specificera gärna de kategorier av uppgifter du vill ha tillgång till som exempelvis Kunduppgifter. Om vi av någon anledning inte kan uppfylla dina önskemål, kommer vi lämna en motivering till dig. Observera att vi endast lämna ut sådana uppgifter som vi med säkerhet vet tillhör dig. Begäran skickar du till adressen nedan. Märk kuvertet "Registerutdrag".

A.VENUE by Eldh AB
Box 3116
400 10 Göteborg

Registerutdraget skickas till din folkbokföringsadress.

 

Rätten att begära att få uppgifter rättade

Du kan när du vill begära att få dina uppgifter rättade i A.VENUEs register genom att kontakta oss, kontaktuppgifter finns under rubriken ”Kontakta oss” längre ner i denna policy. När det gäller din aktuella adress så använder vi oss av folkbokföringen som källa.

Rätten att bli borttagen

Du kan när du vill be om att bli borttagen ur A.VENUEs register genom att kontakta oss, kontaktuppgifter finns under rubriken ”Kontakta oss” längre ner i denna policy. Om du väljer att bli borttagen ur registret innebär det att vi inte sparar någon kontaktinformation till dig, vilket kan innebära att du blir kontaktad av A.VENUE i framtiden om vi skulle köpa s.k. kalla kontakter. Om du istället meddelar oss att du inte vill ha några utskick eller bli kontaktad på något sätt så kan vi säkerställa det genom att sätta dig på en s.k. spärrlista.

Även om du begärt att vi tar bort dina uppgifter kan det finnas lagkrav som kräver att vi behåller dem. Men då får uppgifterna endast behandlas i det syfte som anges i den lag som förhindrar borttagandet.

Rätt att invända mot direkt marknadsföring

Om du inte vill att vi behandlar dina personuppgifter för direkt marknadsföring, inklusive profilering i detta syfte, kan du ta kontakt med oss. Kontaktuppgifter finns under rubriken ”Kontakta oss” längre ner i denna policy. När vi mottagit din invändning kommer vi att sluta behandla personuppgifterna för sådant marknadsföringsändamål.

Rätt till begränsning av behandling

Du har rätt att i vissa fall kräva att den behandling av dina personuppgifter vi gör ska begränsas. Med begränsning menas att personuppgifterna kommer markeras så att dessa i framtiden endast får behandlas för vissa avgränsade syften.

Rätten till begränsning gäller bland annat om du anser att personuppgifterna är felaktiga och har begärt rättelse. I sådana fall kan du även begära att vår behandling av dina personuppgifter begränsas under tiden personuppgifternas korrekthet utreds.

Rätt till dataportabilitet

Om du har lämnat dina personuppgifter till oss har du i vissa fall rätt att få ut och använda dina personuppgifter på annat håll (dataportering).

För att du ska kunna nyttja din rätt till dataportabilitet måste din begäran avse sådana personuppgifter som du själv har lämnat till oss och som vi behandlar med stöd av ett samtycke från dig eller för att uppfylla avtalet vi har med dig. Du har dock inte rätt att flytta dina personuppgifter om vår behandling av dessa uppgifter är baserad på en intresseavvägning eller skyldighet enligt lag.

Länkar till andra webbplatser

Denna integritetspolicy avser endast avenue.se och dess undersidor. A.VENUE ansvarar inte för andra webbplatser, som länkas till via avenue.se, som gör att du lämnar domänen avenue.se. När du länkas till annan webbplats bör du läsa integritetspolicyn som gäller för den sidan. 

A.VENUE kommer att lagra och behandla uppgifter om objekts slutpris tillsammans med adress. Uppgifter om slutpris överförs till Hemnet Sverige AB (orgnr: 556536-0202) för lagring och behandling som underlag i statistiktjänster och för publicering på www.hemnet.se. En fastighetsmäklare har enligt lag en skyldighet att tillhandahålla Fastighetsmäklarinspektionen (FMI) uppgifter och handlingar som FMI begär i sin tillsyn. Personuppgifter kan därför även komma att lämnas ut till FMI.

 

Tillsynsmyndighet

Tycker du att vi behandlat dina personuppgifter felaktigt? I första hand vill vi såklart hjälpa till att reda ut det. Men om du fortfarande inte är nöjd har du rätt att vända dig till Datainspektionen.

Ändring av denna integritetspolicy

A.VENUE kan komma att göra ändringar i denna integritetspolicy. Vid förändringar kommer vi att informera de som är berörda om vilka förändringar som gjorts i policyn. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid tillgänglig på avenue.se

 

Kontakta oss

Om du har några frågor om A.VENUEs integritetspolicy eller dina rättigheter är du välkommen att kontakta oss på något av följande sätt:

A.Venue by Eldh AB (org. nr. 559077-6307)
Box 3116
400 10 Göteborg

Telefon: 031-26 70 77
E-post: info@avenue.se

 


 

Om cookies på avenue.se

Den här webbplatsen innehåller så kallade cookies. Enligt lagen om elektronisk kommunikation, som trädde ikraft den 25 juli 2003, ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om vad de används till samt hur de kan undvikas.

En cookie är en liten textfil som webbplatsen du besöker sparar på din dator. Cookies används på många webbplatser för att ge en besökare tillgång till olika funktioner. Informationen i cookien är möjlig att använda för att följa en användares surfande.

Det finns två typer av cookies. Den ena typen sparar en fil under en längre tid på din dator. Den används till exempel vid funktioner som talar om vad som är nytt sedan användaren senast besökte den aktuella webbplatsen. Den andra typen av cookies kallas sessionscookies. Under tiden du är inne och surfar på en sida, lagras den här cookien temporärt i din dators minne exempelvis för att hålla reda på vilket språk du har valt. Sessionscookies lagras inte under en längre tid på din dator, utan försvinner när du stänger din webbläsare.

Vi på A.VENUE använder cookies för att samla in besökarstatistik med hjälp av Google Analytics, denna data används sedan för att utveckla våra tjänster.

Vill du inte acceptera cookies kan du ändra inställningar i din webbläsares säkerhetsinställningar. Detta kan dock medföra att delar av denna webbplats inte kommer att kunna användas eller fungera korrekt. Om du vill kontrollera vilka cookies som används på vår webb rekommenderar vi verktyget Cookie Inspector som finns att ladda ner för användare av webbläsaren Google Chrome.

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.